YABANCILARIN MÜLK EDİNEBİLMESİ

 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesinin 16.01.2008 tarihinde yayımlanmış olan kararıyla Bakanlar Kurulu’nun; 
(a) Tapu Kanunun 35. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen, “yabancı gerçek kişilerin ülke genelinde edineceği taşınmaz ve sınırlı ayni hakların yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırma yetkisi” ve, 

(b) 7. fıkra kapsamındaki, “yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespit” yetkisi iptal edilmişti.

Bu karar 16.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, bu süre içerisinde herhangi bir hukuki düzenleme yapılmadığından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 14.04.2008 tarihinde bir genelge yayınlayarak,  bu konuda yeni bir düzenleme yapılana kadar yabancı gerçek veya tüzel kişilerin gayrimenkul edinimi ve bu kişilere yapılacak olan gayrimenkul devirlerinin durdurmuştu. 

Ayrıca, 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun, yabancı yatırımcılar tarafından kurulmuş olan veya yabancı yatırımcıların iştirakçisi olduğu tüzel kişilerin Türkiye’de Türk vatandaşlarının serbestçe taşınmaz edindiği bölgelerde taşınmaz edinebilmesine olanak veren 3/d maddesi de Anayasa Mahkemesi tarafından 11.03.2008 tarihinde iptal edilmiş ve 16.04.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.  

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iki iptal kararı sonrası yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul edinimi konusunda ciddi problemler ortaya çıkmış, hükümet konu ile ilgili çalışmalara hemen başlamıştı.

Sonuçta, ortaya çıkan boşluğun 03.07.2008 tarihinde TBMM tarafından kabul edilip 15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5782 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla getirilen yeni kurallarla doldurulması sağlandı.

5782 Sayılı Yasa ile söz konusu mevzuatta şu değişiklikler yapıldı: 

1) Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:

2) Tapu Kanunu’nun 36. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:

3) Tapu Kanunu’na aşağıdaki geçici 3.madde eklendi:

GEÇİCİ MADDE 3 - İlgili kurum ve kuruluşlar, bu Kanunun 35 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı aynî hak edinemeyecekleri alanların yüzölçümlerini ve valilikler bu fıkrada belirtilen ilçelerin uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümlerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en geç üç ay içinde komisyona bildirir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin merkez ilçe ve ilçeler bazında edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte aynî hakların miktarı tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancı uyruklu gerçek kişiler bu Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre taşınmaz ve sınırlı aynî hakları edinebilirler.”

Sonuç olarak, 5782 sayılı yasa ile 15.07.2008 tarihinden itibaren;

— Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ilçe ve merkez ilçe bazında, ilçelerin uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün yüzde onuna kadar kısmında taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak edinebilmelerine,

— Gerçek ya da tüzel kişi yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketler aracılığı ile, söz konusu şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilme ve kullanabilmelerine imkan sağlanmış bulunuyor. 

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer